Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2012-03-07 2013-04-15 хүчинтэй