Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм 0000-00-00 0000-00-00 хүчинтэй
Монголын Хуульчдын холбооны дүрэм 2013-09-07 2013-09-08 хүчинтэй