Журам

# Нэр Баталсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 Бэлгэ тэмдгийн журам 2013-12-14 2013-12-14 хүчинтэй
2 Бүртгэлийн нэгдсэн журам 2013-12-14 2014-01-01 хүчинтэй
3 Бүртгэлийн нэгдсэн журмыг дагаж мөрдөх журам 2013-12-14 2013-12-14 хүчинтэй
4 Гишүүний татварын журам 2014-01-11 2014-01-11 хүчинтэй
5 Зарим журамд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт 2015-01-31 2015-01-31 хүчинтэй
6 Зарим журамд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт 2016-01-30 2017-01-30 хүчинтэй
7 Зөвлөл, хяналтын зөвлөл, чиг үүргийн хороо, комиссын гишүүнд урамшуулал олгох журам 2013-12-14 2014-01-01 хүчинтэй
8 Их хурлын төлөөлөгч сонгох журам 2015-09-05 2015-09-05 хүчинтэй
9 Монголын Хуульчдын холбоо, түүний бүтцийн байгууллагуудаас дүрэм, журам боловсруулахад баримтлах журам 2015-10-02 2016-02-10 хүчинтэй
10 МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2014-12-06 2014-12-06 хүчинтэй
11 Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажиллах журам 2014-06-06 2014-06-06 хүчинтэй
12 Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх журам 2014-08-29 2014-08-29 хүчинтэй
13 Сайн дурын хороодын зохион байгуулалттай холбоотой нийтлэг журам 2013-11-02 2013-11-02 хүчинтэй
14 Сайн дурын хороодын зохион байгуулалттай холбоотой нийтлэг журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай журам 2014-08-23 2014-08-23 хүчинтэй
15 Салбарын үйл ажиллагааны журам 2014-03-01 2014-03-01 хүчинтэй
16 Тамгын газрын ажилтан сонгон шалгаруулах журам 2015-10-31 2015-10-31 хүчинтэй
17 Хуульч баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх, хадгалах журам 2014-05-03 2014-05-03 хүчинтэй
18 Хуульчдын холбооны зөвлөлийн ажиллах журам 2013-10-19 2013-10-19 хүчинтэй
19 Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны журам 2013-12-14 2014-01-01 хүчинтэй
20 Хуульчийн тангараг өргөх ёслолын журам 2013-11-02 2013-11-02 хүчинтэй
21 Хуульчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагааны журам 2013-11-02 2013-11-02 хүчинтэй
22 Чиг үүргийн хороодын үйл ажиллагаа явуулах нийтлэг журам 2014-01-11 2014-01-11 хүчинтэй
23 Шүүгчид нэр дэвшигчийн мэргэшил, ур чадвар, нэр хүндийн талаар дүгнэлт гаргах түр журам 2014-06-06 2014-06-06 хүчинтэй
24 Шүүхийн мэргэшлийн болон Ёс зүйн хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх, санал болгох журам 2017-04-29 2017-04-29 хүчинтэй
25 ХУУЛЬЧИЙН ҮРГЭЛЖИЛСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ ЖУРАМ 2014-01-11 2014-01-11 хүчинтэй
26 МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО-ЖУРМЫН ЭМХЭТГЭЛ 2013-03-01 2020-05-14 хүчинтэй
27 ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ/НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН/ 2013-10-19 2013-10-19 хүчинтэй

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн