МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ САХИЛГЫН ШИНЖЭЭЧИЙГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ САХИЛГЫН ШИНЖЭЭЧИЙГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

2018 оны 01 дүгээр 09-ний өдөр                                                                                                                           Улаанбаатар хот

                         

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.3, Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажиллах журмын 5.5 дугаар зүйлийн 2, 5.7 дугаар зүйлийн 1, Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны Сахилгын шинжээчийг сонгон шалгаруулах журамд тус тус заасны дагуу Сахилгын шинжээчийг нээлттэй сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахад энэхүү удирдамжийн зорилго оршино.

 

                    ХОЁР.САХИЛГЫН ШИНЖЭЭЧИД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ЭРХ                                                 

2.1.Монголын Хуульчдын холбоо /цаашид “Холбоо” гэх/-ны бүх гишүүн, хуульчид тус холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны Сахилгын шинжээчид нэрээ дэвшүүлэх эрхтэй.

2.2.Хорооны Сахилгын шинжээчийн нэг орон тоонд Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажиллах журамд заасан шаардлагыг хангасан хуульч  зөвхөн өөрийн нэрийг дэвшүүлнэ.

 

                                                      ГУРАВ.САХИЛГЫН ШИНЖЭЭЧИЙН ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ                                                                                                        

3.1.Сахилгын шинжээч нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил болон хуульчийн мэргэжил, ур чадварын түвшингийн хангалтгүй байдлыг нотлох ажиллагааг явуулах бөгөөд хууль болон Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх журмын 3.3 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.                                             

 

ДӨРӨВ.НЭР ДЭВШИГЧ ХУУЛЬЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

4.1.Сахилгын шинжээчид нэр дэвшигч нь Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажиллах журмын 5.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

4.1.1. Хуульчийн зөвшөөрөл авсан;

4.1.2. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг гурваас доошгүй жил эрхэлсэн;

4.1.3. 25 нас хүрсэн;                                                                              

4.1.4. Ял шийтгүүлж байгаагүй;

4.1.5. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил гаргаж, нээлттэй сахилгын шийтгэл хүлээж байгаагүй;

4.1.6. Мэргэжлийн ёс зүйгээ ухамсарласан, шударга ёсыг эрхэмлэдэг, хүний эрхийг дээдлэх, бусдын нөлөөнд автахгүй, бие даан шийдвэр гаргах чадвартай байх.

 

ТАВ.БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

5.1. Нэр дэвшигч нь Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны Сахилгын шинжээчийг сонгон шалгаруулах журмын 2.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар дор дурдсан материалыг бүрдүүлж, хүсэлтийн хамт Холбоонд ирүүлнэ.

5.1.1. Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалт (Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу);

5.1.2. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

5.1.3. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

5.1.4. Хөдөлмөрийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтрийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан, эх хувийн хамт;

5.1.5. Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

5.1.6. “4х6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;

5.1.7. Энэ удирдамжийн хавсралтад заасан маягтын дагуу бөглөсөн нэр дэвшигчийн мэдээлэл. /Маягтыг эндээс татах/

 

ЗУРГАА.МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ХУГАЦАА, ХАЯГ

6.1. Сахилгын шинжээчид нэр дэвшигчийн материалыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Хорооны  Ажлын алба дор дурдсан хаягаар хүлээн авна.

    Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-7, Монголын Хуульчдын холбооны байр, 5 давхар, 501 тоот, Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажлын алба.

Утас: 70116162, 70116007

ДОЛОО.САХИЛГЫН ШИНЖЭЭЧИЙГ ТОМИЛУУЛАХ САНАЛ ГАРГАХ

7.1. Хорооны ажлын албаны дарга нэр дэвшигчдийн материалыг хүлээн авч, энэ удирдамжийн 4.1-д заасан шаардлагыг хангасан нэг нэр дэвшигчийг Сахилгын шинжээчээр томилуулахаар Хуульчдын холбооны Зөвлөлд санал болгоно.

7.2. Хорооны ажлын албаны даргын санал болгосон нэг нэр дэвшигчийг Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж, томилох эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

 

МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн