ГИШҮҮНИЙ ЭРХ ҮҮРЭГ

    Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Холбооны дүрэмд зааснаар дор дурьдсан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

    Холбооны гишүүний ЭРХ:

 • Холбооны үйл ажиллагаанд тэгш эрхтэйгээр оролцох;
 • Холбооны удирдлага, бусад албан тушаалд өөрийн болон бусдын нэрийг дэвшүүлэх, сонгох, сонгогдох, томилогдон ажиллах, хуульд заасан үндэслэлээр болон өөрийн хүсэлтээр ажиллахаас татгалзах;
 • Холбооны үйл ажиллагаатай холбоотой журам, бусад шийдвэрийн төсөл санаачлах;
 • Холбооны үйл ажиллагааны талаар санал, хүсэлтээ илэрхийлэх, гомдол гаргах, шийдвэрлүүлэх;
 • Холбооны удирдлага нь гишүүдийн нийтлэг эрх ашигт нийцээгүй шийдвэр гаргасан, үйл ажиллагаа явуулсан гэж үзвэл нийт гишүүдийн 5 хувийн дэмжлэг авснаар эрх бүхий байгууллагаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх;
 • Холбооны харьяалах бүтцийн байгууллагад хэлэлцэгдэж буй асуудлаар санал өгөх;
 • хууль, дүрэм, журамд заасан бусад эрх.

    Холбооны гишүүний ҮҮРЭГ:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж болон хуульчийн мэргэжлийн дүрэмд захирагдах;
 • Холбооны гишүүний татвар төлөх;
 • Холбооны үйл ажиллагаанд хамрагдах, тус холбооноос өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх;
 • хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад хамрагдаж, багц цаг хангах;
 • хуульчийн мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн мэдээллийг хууль бусаар задруулахгүй байх;
 • иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлын эсрэг аливаа хууль бус үйлдэл хийхгүй байх;
 • өөрийгөө ашиг сонирхлын зөрчилд болон хараат байдалд оруулахуйц харилцаа холбооноос зайлсхийх, бусдын хууль бус шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах;
 • хуульч Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйг Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд мэдэгдэх;
 • хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн