ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

2023-02-01 | Уншсан: 199

        Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр танхимаар хуралдаж Хуульчдын холбооны Сайн дурын хороодын Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох 2023 оны ээлжит цахим сонгуулийн дүнг баталгаажуулж, Сайн дурын 10 хорооны Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батламжиллаа. Мөн Эвлэрүүлэн зуучлалыг дэмжих асуудал эрхэлсэн хорооны тэргүүний сонгуулийг дахин зохион байгуулах, зарим хороодын удирдах зөвлөлийн гишүүдийн нөхөн сонгуулийг зохион байгуулахыг Тамгын газарт даалгав.

       Мөн Хуульчдын холбооны дэргэд байгуулагдсан журмын төсөл боловсруулах ажлын хэсгүүд “Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд мэргэжлийн шинжээчийн туслалцаа үзүүлэх журмын төсөл”, “Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах журмын төсөл”, “Хуульчдыг шинэ мэдээллээр хангах, түүний хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, хууль зүйн сургууль, бусад этгээдтэй хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны журмын төсөл”, “Хуульчдын холбооны дэргэдэх судалгааны нэгжийн үйл ажиллагааны журмын төсөл”, “Хуульчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгуулах, багц цаг тооцох журамд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл”, ““Мэргэшсэн хуульч” нэршил хэрэглэх эрхийн батламж, түүнийг олгох журмын төсөл”-үүдийг хэлэлцүүллээ. Хурлаас Зөвлөлийн гишүүдийн гаргасан санал, зөвлөмжийГ журмын төсөлд оруулж дараагийн Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг хурлын тэмдэглэлээр ажлын хэсгүүдэд үүрэг болгосон байна.    

ооОоо

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн