Монголын хуульчдын холбооноос Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, давхардал хийдэл болон зөрчлийг арилгуулах, хуулийг боловсронгуй болгох зорилгоор “Хэрэгжилтийн үр нөлөөний судалгаа"-г хийж байна.
2017 оны 07-р сарын 18.     МЯГМАР ГАРАГ
УНШСАН: 1081