Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116004 
И-мэйл
info@mglbar.mn
Сургалтын хороо
Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороо нь хуульчдад зориулсан сургалтын бодлого, үндсэн чиглэл, хэлбэрийг тодорхойлж, хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад зориулан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийг хянан хэлэлцэх, сургалт явуулах багш нарын талаар санал өгөх, сургалтын явц үр дүнгийн талаар дүгнэлт гаргах, үргэлжилсэн сургалтын багц цагийг тооцох аргачлал, журмыг боловсруулж, Зөвлөлөөр батлуулах болон энэ дүрэм, Хуульчдын холбооноос тогтоосон бусад дүрэм, журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.
Хорооны удирдах зөвлөл
хорооны гишүүд
12
С. Болормаа
Гишүүн
Б. Өнөрмаа
Гишүүн
Р. Очирбал
Гишүүн
Г. Банзрагч
Гишүүн
Г. Наранбаатар
Гишүүн
Н. Туяа
Гишүүн
Д. Отгонтуяа
Гишүүн
Р. Булгамаа
Гишүүн
Л. Мөнхсайхан
Гишүүн
Ц. Батболд
Гишүүн
Ц. Өрнөндэлгэр
Гишүүн
Э. Ариунаа
Гишүүн