Сургалтын хороо

# Эцэг/эх/-ийн нэр Өөрийн нэр Төлөөлөл Харъяалал
1 Эрдэнэжаргал Ариунаа Бусад хуульч Хэнтий
2 Цэвээндоо Өрнөндэлгэр Шүүгч Улаанбаатар
3 Цоодол Батболд Прокурор Улаанбаатар
4 Лхагваа Мөнхсайхан Өмгөөлөгч Улаанбаатар
5 Ринзаан Булгамаа Өмгөөлөгч Улаанбаатар
6 Дагдан Отгонтуяа Өмгөөлөгч Улаанбаатар
7 Нүрэнзэд Туяа Бусад хуульч Улаанбаатар
8 Гадинбуу Наранбаатар Өмгөөлөгч Улаанбаатар
9 Гочоо Банзрагч Шүүгч Улаанбаатар
10 Рагчаа Очирбал Өмгөөлөгч Улаанбаатар
11 Бямбажав Өнөрмаа Прокурор Улаанбаатар
12 Солоон Болормаа Өмгөөлөгч Улаанбаатар