Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116364 
И-мэйл
info@mglbar.mn
---
Өмгөөллийн легал мастер
---
Үйлчилгээний чиглэл
Танилцуулга (CV)

Үйлчилгээний танилцуулга

"Хууль зүйн шинжлэх ухаан. Судалгааны аргазүй" хэмээх энэхүү бүтээлд шинжлэх ухааны ерөнхий шинж төлөв, шинжлэх ухаан ба төрийн бодлого, шинжлэх ухаан ба эрхзүй, хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжил, хандлага, судалгааны арга зүй, аргуудын тухай авч үзсэн. Түүнчлэн сэдэв сонгох, судлах, эрдэм шинэилгээний "Хууль зүйн шинжлэх ухаан. Судалгааны аргазүй" хэмээх энэхүү бүтээлд шинжлэх ухааны ерөнхий шинж төлөв, шинжлэх ухаан ба төрийн бодлого, шинжлэх ухаан ба эрхзүй, хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжил, хандлага, судалгааны арга зүй, аргуудын тухай авч үзсэн. Түүнчлэн сэдэв сонгох, судлах, эрдэм шинэилгээний эрдэм шинэилгээнийэрдэм шинэилгээний

Хууль зүйн бүтээл
0
ГАРЫН АВЛАГА
Гэрээ нэхэмжлэх, өргөдөл, гомдол, хууль зүйн ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг
0
ОРЧУУЛГА
Дотоодын хууль, тогтоомж, гадаадын хууль тогтоомж, хууль зүйн ном, бүтээл, холбогдох бусад
0
СУДАЛГАА
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
0
ЭРДМИЙН АЖИЛ
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
0
БАРИМТ БИЧИГ
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад
0
БУСАД БҮТЭЭЛ
Хууль зүйн судалгаа, бодлогын судалгаа, судалгааны тайлан, холбогдох бусад