Хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжлийг дэмжих хороо