Эвлэрүүлэн зуучлалыг дэмжих асуудал эрхэлсэн хороо