Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хороо
Танилцуулга
Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 56 дугаар зүйл, Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.5, 8.6 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэг бүхий, Хуульчдын холбооны зөвлөлийн 2013 оны арванхоёрдугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын 14 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан Хуульчдын холбооны чиг үүргийн хороо юм.
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Дарга
Ш. Алтангадас
хорооны гишүүд
9
Ж. Уранцэцэг
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Н. Ганболд
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ш. Нарантуяа
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
П. Эрхэмбаяр
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ц. Мөнхбат
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д. Дашмаа
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
О. Чулуунцэцэг
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ц. Амарсанаа
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ч. Өнөржаргал
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ш. Алтангадас
Дарга