Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хороо
Танилцуулга
Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 56 дугаар зүйл, Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.5, 8.6 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэг бүхий, Хуульчдын холбооны зөвлөлийн 2013 оны арванхоёрдугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын 14 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан Хуульчдын холбооны чиг үүргийн хороо юм.
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Тэргүүн
Ш. Алтангадас
хорооны гишүүд
9
Ж. Уранцэцэг
Н. Ганболд
Ш. Нарантуяа
П. Эрхэмбаяр
Ц. Мөнхбат
Д. Дашмаа
О. Чулуунцэцэг
Ц. Амарсанаа
Ч. Өнөржаргал
Ш. Алтангадас
Тэргүүн