Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хороо