Монголын Хуульчдын холбоо
Mongolian Bar association
Утас
70116364 
И-мэйл
info@mglbar.mn
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

2 дугаар зүйл.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.4 дэх заалтын “банкнаас” гэсний өмнө “энэ хуулийн 5.1.10-т зааснаас бусад” гэж, 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн “Засгийн газар” гэсний дараа “Засгийн газрын нэгдэн орсон олон улсын санхүүгийн байгууллага” гэж, 9 дүгээр зүйлийн 9.5.2 дахь заалтын “үнэт цаасны” гэсний өмнө “энэ хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан” гэж, 9 дүгээр зүйлийн 9.6 дахь хэсгийн “хүсэлтийг” гэсний дараа “арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгүүлсэн тухай зөвшөөрөл, мэргэжлийн холбооны шийдвэр,” гэж 9 дүгээр зүйлийн 9.7 дахь хэсгийн “сунгаж болно” гэсний өмнө “нэг удаа” гэж, 9 дүгээр зүйлийн 9.14 дэх хэсгийн “хамтран хариуцна” гэсний өмнө “, андеррайтер” гэж, 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийн “журам” гэсний өмнө “болон хуваарилах” гэж, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь заалтын “Компанийн” гэсний дараа “бүх төрлийн үнэт цаас эзэмшигчдэд бодит өөрчлөлт бүхий нөлөө үзүүлэх” гэж, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.12 дахь заалтын “хөрөнгө оруулалтын” гэсний өмнө “хамтын” гэж, 33 дүгээр зүйлийн 33.6.2 дахь заалтын “хуулийн 33.3” гэсний дараа “болон 33.10” гэж, 36 дугаар зүйлийн 36.11 дэх хэсгийн “дансанд байршуулах” гэсний өмнө “эсвэл мөнгөн хөрөнгийн номинал” гэж, 45 дугаар зүйлийн 45.6 дахь хэсгийн “бүртгэлийн үйл ажиллагаа” гэсний өмнө “тухайлсан” гэж, 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийн “санал болгон” гэсний өмнө “эсхүл энэхүү хуулийн 4.1.19-д заасан этгээдэд” гэж, 51 дүгээр зүйлийн 51.1.1 дэх заалтын “болон” гэсний өмнө “үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах, хувьцааны хамтын санхүүжилтийн” гэж тус тус нэмсүгэй.

Батлагдсан огноо: 2013-09-07
Батлагдсан огноо: 2013-12-14
Батлагдсан огноо: 2013-12-14
Батлагдсан огноо: 2014-01-11
Батлагдсан огноо: 2023.03.25
Батлагдсан огноо: 2017.04.29
Онцлох үйл явдал
2002 он

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хүрээнд Шүүхийн багц хуулийн төслийг боловсруулж, Үндсэн хуулийн Хорин зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлэн УИХ-д өргөн мэдүүлж хэлэлцүүлэх тал дээр хамтран ажиллахыг хүсэв

2002 оны 12 сар

Олон улсын Барын холбооны “Шилдэг про боно хуульч” шагналыг анх удаа Хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгч Х.Баасанжаргал хүртэв.